Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF)

 

1. Általános rendelkezések a Mental-Training Bt.
Székhely: 2151 Fót, Móricz Zs. út 133.,
Cg.: 13-06-054512
Asz.: 20488282-2-13
Adatvédelmi nyilvántartási száma: NAIH-105372/2016
 
A Mental Training Bt. (a továbbiakban: Szolgáltató) Internetes portáljain megjelenő Termékek vagy Szolgáltatások online, offline vagy postai úton leadott megrendelésére és vásárlására a jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) az irányadóak.
 
 
 
1.1 Alkalmazhatóság
A jelen ÁSZF 2016. szeptember 16. napján lép hatályba, és az ezen dátumot követően leadott valamennyi megrendelésre irányadó, a jelen ÁSZF következő módosításáig vagy visszavonásáig.
 
A Megrendelő és a Szolgáltató jelenlegi és jövőbeni üzleti kapcsolatára az ÁSZF megrendeléskor hatályos rendelkezései az irányadóak.
 
1.2 Fogalmak
A jelen ÁSZF értelmezése során a webáruház és valamennyi online szolgáltatás használatához szükséges online felhasználói felület.
Az itt megadott felhasználói adatok képezik az alapját valamennyi szolgáltatásnak és az (elektronikus) számlázásnak.
 
„Digitális adattartalom” digitális formában előállított vagy nyújtott adat.
„Frissítés” a Szolgáltató az online szolgáltatásait rendszeresen karbantartja, szoftvereihez frissítéseket bocsát ki, amely frissítések tartalmazzák a legutóbbi frissítés óta történt tartalmi változásokat (bővítéseket, kiegészítéseket, módosulásokat).
„Garantált tartalom” az a cikkekből, nyomtatványokból, űrlapokból, dokumentummintákból álló digitális tartalom, ami az online tudásbázis(ok) részét képezi, és amelyet  rendszeresen frissítünk.
„Hírlevél” az a cikkekből álló, aktuális híreket tartalmazó dokumentum, ami a hírlevélre történő feliratkozásnál
meghatározott rendszerességgel, térítésmentesen kerül a hírlevélre feliratkozó részére elküldésre.
„Megrendelő” az a természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság
vagy más szervezet, aki (amely) online és/vagy offline Terméket és/vagy Szolgáltatást rendel.
„Felhasználó” a Szolgáltató által üzemeltett webshop, valamint a felsorolt portálok látogatói, regisztrálói, Megrendelői.
„Képzés” az a tevékenység, amelynek során az elsajátított ismeretek gyakorlati alkalmazása segítségével kifejlesztésre kerülnek az adott területen szükséges jártasságok, készségek és képességek.
„Offline megrendelés” a Szolgáltató részére többek között e-mail, telefon, TM útján és/vagy postai úton leadott megrendelés és/vagy hírlevélre történő feliratkozás.
„Online megrendelés” a Szolgáltató webáruházában vagy meghatározott portáljain leadott megrendelés és/vagy hírlevélre
feliratkozás.
„Online szolgáltatás” a digitális adattartalommal megjelenő szolgáltatás, mint például az online szakkönyv, online szaklap, online szoftver, e-dokumentum, online szakmai tudásbázis, videó tudásbázis, továbbá online szolgáltatásnak tekintendő a webinárium és az online tanfolyam is. Az Online szolgáltatások fajtái a Szolgáltató által meghatározottak szerint folyamatosan bővülnek.
„Rendezvény” egy meghatározott helyen, időben és témakörben szervezett eseménysorozat, egyedi esemény.
Funkcionális tartalmuk szerint lehetnek: tanfolyamok, workshopok, előadások, vásárok, önismereti társasjátékok, tréningek, bemutatók.
„Szolgáltatás” a Szolgáltató gondozásában kiadott online elérhetőségű, használatában felhasználói névhez és fizetéshez
kötött online és nem online szolgáltatások, mint például online szakkönyv, online szaklap, online szoftver, edokumentum,
online szakmai tudásbázis, online tanfolyam, webinárium, videó tudásbázis.
Szolgáltatásnak tekintendő továbbá a szeminárium. Személyes coaching, változás management.
A Szolgáltatások fajtái a Szolgáltató által meghatározottak szerint folyamatosan bővülnek. Egyes szolgáltatások idővel átnevezésre kerülhetnek.
Szeminárium” A Szolgáltatás egyik fajtája, olyan oktatás, amely a Szolgáltató által meghatározott helyszínen kerül megtartásra, amely a jelenlévők számára elérhető, és amelyen a jelenlévők tudnak az előadóval konzultálni és az előadónak kérdéseket feltenni.
„Termék” minden olyan fizikailag (kézzel) fogható dolog, amelyet a Szolgáltató Magyarországon forgalmaz.
„Videó tudásbázis” a Szolgáltatás egyik fajtája, amelynek keretében a Megrendelő a Webináriumok és Szemináriumok előadás anyagait felvételről tekintheti meg, és amely tartalma folyamatosan bővítésre és kiegészítésre, azaz frissítésre kerül úgy, mint például az online szakmai tudásbázis tartalma.
„Webinárium” a Szolgáltatás egyik fajtája, olyan oktatás, amely az Interneten keresztül kerül megtartásra, azaz a résztvevők a webinárium időpontjában Interneten keresztül tudnak csatlakozni az előadáshoz, és az előadóval konzultálni és kérdéseket feltenni.
„Webshop” az a Szolgáltató által üzemeltetett honlap, ahol a Megrendelő online módon (azaz nem e-mailen, telefonon) közvetlenül Megrendelést adhat le.
 
1.3 Internetes Portálok
A Szolgáltató azon Internetes portáljai, amelyeken a Szolgáltatások megrendelhetőek, az alábbiak:
 
 1.3 TANFOLYAMRA/KONZULTÁCIÓRA JELENTKEZÉS
 
1.3.1. Felhasználó a weboldalon történő jelentkezésével kijelenti, hogy jelen ÁSZF, és a weboldalon közzétett Adatkezelési tájékoztató feltételeit megismerte és elfogadja, az adatkezelésekhez hozzájárul. 1.3.2. Felhasználó a jelentkezések során köteles a saját, valós adatait megadni. A jelentkezés során megadott valótlan, vagy más személyhez köthető adatok esetén a létrejövő elektronikus szerződés semmis. Szolgáltató kizárja felelősségét, amennyiben Felhasználó más nevében, más személy adataival veszi igénybe szolgáltatásait. 3.3. A Szolgáltatót a Felhasználó által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.  
 
2 Termékek / Szolgáltatások vásárlása/előfizetése
(ideértve a hírlevélre, webinariumra, workshopra, előadásra, tanfolyamra, coachingra történő feliratkozást, illetve jelentkezést)
Online vagy offline módon történő megrendelés vagy hírlevélre történő feliratkozás a jelen ÁSZF tudomásul vételét és elfogadását jelenti!
 
2.1 Szerződéskötés és visszavonás (elállás)
A szerződés nyelve a magyar. A szerződés megkötésére az alábbi módokon kerülhet sor:
 
2.1.1 Közvetlen online megrendelés

Online megrendelés esetén a Megrendelő automatikus visszaigazolást kap a regisztrációkor általa megadott e-mail címre. A helyes e-mail cím megadása a felhasználó felelőssége. A visszaigazolás tartalmazza a Termék/Szolgáltatás megnevezését, nettó és bruttó árát, valamint a számlázási adatokat.
Online megrendelés esetén a megrendelést véglegesítő gombra kattintással a Megrendelő és a Szolgáltató között a szerződés létrejön. A Megrendelő a megrendelést követően köteles a Termék/Szolgáltatás árát megfizetni a Szolgáltató részére.
A Szolgáltatás kizárólag a fizetési kötelezettség teljesítését követően hozzáférhető a Megrendelő számára.
 
2.1.2 Egyéb, nem online módon leadott megrendelés
Abban az esetben, ha Megrendelő nem online módon, hanem telefonon vagy írásban, postai úton, vagy e-mailben adja le Megrendelését, akkor előzetes regisztrációt nem igényel Megrendelése, ugyanakkor a Megrendelés elküldésével rá is
érvényesek lesznek az ÁSZF-ben rögzített feltételek. Ilyen esetben a Szolgáltató automatikusan, a Megrendelő adataival létrehozza a regisztrációt a könyvelési adatok rögzítéséhez.
 
2.1.3 Megrendelési feltételek elfogadása
A „Regisztráció”, „Feliratkozom”, „Megrendelés” gombra kattintva, valamint a Megrendelés egyéb módon történő elküldésével a Megrendelő
i. hozzájárul és elfogadja az Adatvédelmi Szabályzatban meghatározottakat,
ii. elfogadja a jelen ÁSZF-ben foglaltakat,
iii. hozzájárul ahhoz, hogy a Szolgáltató a Termékek / Szolgáltatások áráról elektronikus számlát állítson ki és küldjön részére,
iv. kötelezettséget vállal a Termék/Szolgáltatás árának a megfizetésére,
v. hozzájárul ahhoz, hogy a Szolgáltató a részére reklámanyagokat, hírlevelet küldjön mindaddig, amíg Megrendelő ezeket le nem
mondja a consciouswayoflife.solutions@gmail.com e-mail címre küldött elektronikus üzenettel. A lemondó nyilatkozat akkor tekintendő kézbesítettnek, ha Megrendelő visszaigazolást kap a Szolgáltatótól.
vi. A Termékek/Szolgáltatások árai nettó árak, az árak nem tartalmaznak ÁFÁ-t, a szállítási és a csomagolási költségeket sem tartalmazzák.
A Megrendelő által a megrendelést jelző gombra történő kattintással, a megrendelést tartalmazó üzenet / levél elektronikus vagy postai úton történő elküldésével vagy telefonon történő elmondásával a Megrendelő és a Szolgáltató között a szerződés a megrendelésben foglalt feltételekkel létrejön.
 
2.1.4 Megrendelőt megillető elállási jog
A Szolgáltató köteles a Megrendelő által online vagy offline leadott megrendelést a Megrendelő által a megrendeléskor megadott feltételekkel és szállítási határidővel teljesíteni. Ha a megrendeléskor a Szolgáltató részéről esetlegesen elírás, megjelenési hiba, számítási tévedés fordul elő, a Megrendelő jogosult a megrendelés visszavonására, azaz egyoldalú nyilatkozatával elállni a megrendeléstől. Megrendelő a megrendeléstől legfeljebb a számla Kiadó általi kiállításáig állhat el az consciouswayoflife.solutions@gmail.com e-mail címre küldött elektronikus üzenettel vagy postai úton továbbított levélben.
 
2.2 Termékek/Szolgáltatás változ(tat)ása
Kiadó fenntartja a jogot, és Megrendelő a jelen ÁSZF elfogadásával már most hozzájárul, hogy a Megrendelést
követően a Terméket/Szolgáltatást az alábbiak szerint megváltoztathatja:
2.2.1 Termék/Szolgáltatás megszüntetésre kerül, és tartalma vagy tartalmának egy része beépítésre kerül egy másik Termékbe, vagy a Terméket egy másik termék váltja fel úgy, hogy a témakör hasonló, a célcsoport azonban azonos marad.
2.2.2. Ha Szolgáltató a Terméket/Szolgáltatást más formátumban értékesíti, azonban a Termék/Szolgáltatás elnevezése és tartalma nem változik, abban az esetben tájékoztatja a Megrendelőket a formátum megváltozásáról. Ha a Megrendelő a megváltozott formátumú Terméket/Szolgáltatást nem kívánja megvásárolni és/vagy előfizetni, abban az esetben válaszlevelében erről írásban tájékoztatni köteles Szolgáltatót. Írásbeli tájékoztatásnak minősül a consciouswayoflife.solutions@gmail.com e-mail címre küldött elektronikus üzenet is. Megrendelő ezzel kapcsolatosan kifejezetten
tudomásul veszi azt a tájékoztatást, hogy ha az értesítő levélben meghatározott határidőn belül (azaz 8 napon belül) nem tájékoztatja írásban Szolgáltatót arról, hogy a megváltozott formátumú Terméket/Szolgáltatást nem kívánja megvásárolni, illetve előfizetni, abban az esetben Szolgáltató úgy tekinti, hogy a megváltozott formátumú Terméket/Szolgáltatást a Megrendelő meg kívánja vásárolni, illetve elő kívánja fizetni.
 
2.3 Ha Szolgáltató a Termék/Szolgáltatás más elnevezéssel és/vagy más tartalommal és/vagy más formátumban történő értékesítéséről dönt bármely okból kifolyólag, abban az esetben tájékoztatja a Megrendelőket erről, és a 2.2 pontban foglaltak ebben az esetben is megfelelően irányadók. A Termék/Szolgáltatás változtatása esetén Szolgáltató tájékoztatja a Megrendelőt a Termék/Szolgáltatás rendszerességéről és tartalmáról, valamint egyéb esetleges változásairól.
2.4 Ha a Termék változtatása következtében (ideértve a fenti 2.2.1.-2.2.3. eseteket) a Termék vételára megváltozik (akár növekszik, akár csökken), abban az esetben a megváltozott elnevezésű / tartalmú / formátumú Termék vételára az az összeg, amit Megrendelő megvásárlás esetén kifizetni köteles.
2.5 Ha a Szolgáltatás változtatása következtében (ideértve a fenti 2.2.1.-2.2.3. eseteket) a Szolgáltatás előfizetői díja megváltozik (akár növekszik, akár csökken), abban az esetben a megváltozott elnevezésű / tartalmú / formátumú Szolgáltatás díja a következő szolgáltatási (tanfolyam, coaching csomag, workshop, webinarium)  időszakra vonatkozik, azaz Szolgáltató az előfizetési időszak ideje alatt történt  díj változást nem érvényesíti a Megrendelőkkel szemben, és esetleges díj csökkenés esetén sem fizeti vissza a különbözetet (a díj időarányos részét sem).
 
2.6 Szállítás és teljesítés
 
Online szolgáltatások esetén, a használatba vételhez szükséges belépési adatokat (login név és jelszó) a Megrendelő által megadott e-mail címre a Szolgáltató megküldi. Ebben az esetben teljesítésnek a login nevet és jelszót tartalmazó e-mail elküldésének napja tekintendő.
 
Élő, személyes jelenlétet igénylő szolgáltatások esetén a Megrendelővel előre egyeztetett időpontban és helyszínen történik a szolgáltatás.
 
2.7 Esedékesség, fizetés és késedelem
A vételár a megrendelés elküldésével azonnal esedékessé válik. A Megrendelő átutalással, vagy élő szolgáltatás esetén a helyszínen fizetheti meg a Termék/Szolgáltatás vételárát a számlán feltüntetett teljesítési határidő betartásával.
A Szolgáltató 2016. december 11. napjától  elkezdte az áttérést az elektronikus számla kiállítására. Az áttérés folyamatos.
Online megrendelés esetén a Megrendelő a megrendeléssel  kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a számlát elektronikus számlaként kapja meg a megrendelt termék(ek)ről vagy szolgáltatás(ok)ról.
 
2.8. Amennyiben a Megrendelőnél fizetési késedelem jelentkezik, úgy a Szolgáltató érvényesítheti rá a Polgári Törvénykönyv mindenkori rendelkezései szerinti késedelmi kamatot, valamint amennyiben a Megrendelő vállalkozásnak minősül, a Szolgáltató jogosult a Polgári Törvénykönyvben a követelés behajtásával kapcsolatos költségek fedezetére meghatározott összeg megfizetését követelni a Megrendelőtől. Amennyiben a Szolgáltatnak fizetési késedelem miatt kára is felmerül, úgy jogosult felmerült kárának érvényesítésére is.
Ha Megrendelő nem teljesíti fizetési kötelezettségét határidőben, Szolgáltató 4 alkalommal írásban felszólítja Megrendelőt a
fizetési kötelezettsége teljesítésére. A 3. és 4. alkalom között egy alkalommal Szolgáltató telefonon is megkísérelheti felszólítani Megrendelőt a fizetési kötelezettsége teljesítésére, ez azonban nem kötelezettsége Szolgáltatónak. Ha Megrendelő a 4. írásbeli fizetési felszólítás elküldését követő 30 napon belül sem teljesíti fizetési kötelezettségét, akkor Szolgáltató egy követelésbehajtó céghez továbbítja a kintlévőséget, és a továbbiakban a Megrendelőt a követelésbehajtó cég keresi fel a kintlévősége megfizetése végett. Amennyiben követelésbehajtó cég útján történik meg a számla megfizetése, abban az esetben Megrendelő a számla összegén felül köteles megfizetni a behajtással kapcsolatos költségeket.

2.9 Szolgáltatás díjának megváltozása
Ha a Szolgáltatás díja megváltozik (akár növekszik, akár csökken), abban az esetben a megváltozott díj a következő szolgáltatási időszakra vonatkozik, azaz Szolgáltató az előfizetési időszak ideje alatt történt díjváltozást nem érvényesíti a Megrendelőkkel szemben, és esetleges előfizetői díj csökkenés esetén sem fizeti vissza a
különbözetet (az előfizetői díj időarányos részét sem).
 
3.1. Szerződéskötés és visszavonás (azaz elállás)
3.1.1 Közvetlen online megrendelés
A regisztrációkor megadni szükséges adatokat a regisztrációs felület tartalmazza.
3.1.2 Egyéb, nem online módon leadott megrendelés
Abban az esetben, ha Megrendelő nem online módon, hanem telefonon vagy írásban postai úton vagy e-mailben adja le Megrendelését, akkor előzetes regisztrációt nem igényel Megrendelése, ugyanakkor a Megrendelés elküldésével rá is érvényes lesznek az ÁSZF-ben rögzített feltételek.
3.1.3 Megrendelési feltételek elfogadása
A „Regisztráció” vagy „Feliratkozom” gombra kattintva, valamint a Megrendelés egyéb módon történő elküldésével
(ideértve többek között, de nem kizárólag az e-mailben, postai úton történő elküldést) a Megrendelő
i. hozzájárul és elfogadja az Adatvédelmi Szabályzatban meghatározottakat,
ii. elfogadja a jelen ÁSZF-ben foglaltakat, iii. hozzájárul ahhoz, hogy a Szolgáltató a Termékek / Szolgáltatások áráról elektronikus számlát állítson ki és küldjön részére,
iv. kötelezettséget vállal a Termék / Szolgáltatás árának a megfizetésére, valamint
v. hozzájárul ahhoz, hogy a Szolgáltató a részére reklámanyagokat küldjön mindaddig, amíg Megrendelő ezt le nem mondja a consciouswayoflife.solutions@gmail.com e-mail címre küldött elektronikus üzenettel. A lemondó nyilatkozat akkor tekintendő kézbesítettnek, ha Megrendelő visszaigazolást kap Szolgáltatótól.
 
A Szolgáltatások árai  áfá-t nem tartalmaznak.
 
A Megrendelő által a megrendelést jelző gombra történő kattintással, a megrendelést tartalmazó üzenet / levél elektronikus vagy postai úton történő elküldésével vagy telefonon történő elmondásával a Megrendelő és a Szolgáltató között a szerződés a megrendelésben foglalt feltételekkel létrejön.
 
Online megrendelés esetén a Megrendelő automatikusan kap egy visszaigazolást a regisztrációkor általa megadott email címre. Ez az automatikus visszaigazolás tartalmazza főként, de nem kizárólag a következő adatokat: a szeminárium vagy képzés elnevezését, időpontját, helyszínét, a kedvezmény mértékét.
A Szolgáltató köteles a Megrendelő által online vagy offline leadott megrendelést a Megrendelő által a Szolgáltatásra történő feliratkozáskor megadott feltételekkel teljesíteni. Amennyiben a rendezvény bármely okból kifolyólag nem kerül az adott időpontban vagy helyszínen megtartásra, megrendezésre, abban az esetben Szolgáltató a Megrendelőt legkésőbb a rendezvény napja előtt 5 (öt) munkanappal tájékoztatja.
Ha a megrendeléskor a Szolgáltató részéről esetlegesen elírás, megjelenési hiba, számítási tévedés fordul elő, a Megrendelő jogosult a megrendelés visszavonására, azaz egyoldalú nyilatkozatával elállni a megrendeléstől. Ilyen esetben a Megrendelő a megrendeléstől legkésőbb rendezvény napja előtti 2. munkanapon (azaz a rendezvény napja előtt 2 munkanappal) állhat el a megrendeléstől az consciouswayoflife.solutions@gmail.com e-mail címre küldött elektronikus üzenettel.
Ily módon történő elállás esetén a Szolgáltató nem kéri a díj egy részének a megfizetését sem.
 
3.1.4 Teljesítés, kedvezmények és lemondás (elállás)
A szemináriumok és rendezvények a meghirdetett helyszínen és a megrendeléskor meghatározott feltételekkel kerülnek megrendezésre. A webináriumok Interneten keresztül kerülnek megtartásra.
Amennyiben a jelentkező részvételét a képzés napja előtt 2 (két) és 5 (öt) munkanap között mondja le, abban az esetben a részvételi díj 50%-át köteles kifizetni. Amennyiben a lemondás a képzés kezdete előtti 2 (két) munkanapon belül történik, a jelentkező köteles a teljes részvételi díjat kifizetni. A lemondással kapcsolatos rendelkezések az irányadóak abban az esetben is, ha a jelentkező a Szolgáltató által szervezett akció keretében valamely ingyenes rendezvényt, webináriumot vagy képzést mondja le, vagy ilyen rendezvényen, webináriumon vagy képzésen nem vesz részt az előre leadott jelentkezési lap szerint. Azaz ilyen lemondás esetén a jelentkező köteles az akció nélküli ár fentiekben meghatározott részét megfizetni a Szolgáltató részére. A Szolgáltató lemondást csak írásban (e-mailen a consciouswayoflife.solutions@gmail.com e-mail címre küldött elektronikus üzenettel) fogad el. A jelentkező a jelen feltételeket a
jelentkezési lap aláírásával tudomásul veszi és kötelezettséget vállal a betartására.
 
3.1.5. Esedékesség, fizetés és késedelem
A Szolgáltatás ára a megrendeléssel azonnal esedékessé válik. Az ár megfizetése átutalással vagy készpénzben történik.
Szeminárium / rendezvény esetén a Megrendelő lehetőleg átutalással köteles kiegyenlíteni a számlát, a számlán szereplő fizetési határidő szerint, és legkésőbb a Szolgáltatás napja előtt. Amennyiben azonban erre nem kerül sor, abban az esetben legkésőbb a szeminárium / rendezvény helyszínén köteles kifizetni a számla összegét készpénzben. Webinárium és online képzés esetén helyszínen történő
készpénzes kifizetés nem lehetséges, ezért a Megrendelő kizárólag átutalással egyenlítheti ki a számlát a webinárium / online képzés napja előtt.
 
Amennyiben a Megrendelőnél fizetési késedelem jelentkezik, úgy a Szolgáltató érvényesítheti rá a Polgári Törvénykönyv mindenkori rendelkezései szerinti késedelmi kamatot, valamint amennyiben a Megrendelő vállalkozásnak minősül, a Szolgáltató jogosult a Polgári Törvénykönyvben a követelés behajtásával kapcsolatos költségek fedezetére meghatározott összeg megfizetését követelni a Megrendelőtől. Amennyiben a Szolgáltatnak fizetési késedelem miatt kára is felmerül, úgy jogosult felmerült kárának érvényesítésére is.
Ha Megrendelő nem teljesíti fizetési kötelezettségét határidőben, Szolgáltató 4 alkalommal írásban felszólítja Megrendelőt a
fizetési kötelezettsége teljesítésére. A 3. és 4. alkalom között egy alkalommal Szolgáltató telefonon is megkísérelheti felszólítani Megrendelőt a fizetési kötelezettsége teljesítésére, ez azonban nem kötelezettsége Szolgáltatónak. Ha Megrendelő a 4. írásbeli fizetési felszólítás elküldését követő 30 napon belül sem teljesíti fizetési kötelezettségét, akkor Szolgáltató egy követelésbehajtó céghez továbbítja a kintlévőséget, és a továbbiakban a Megrendelőt a követelésbehajtó cég keresi fel a kintlévősége megfizetése végett. Amennyiben követelésbehajtó cég útján történik meg a számla megfizetése, abban az esetben Megrendelő a számla összegén felül köteles megfizetni a behajtással kapcsolatos költségeket.
 
4. SZERZŐI JOGOK
 
4.1. Miután a superconsciouswayoflife.com, mint weboldal szerzői jogi műnek minősül, tilos a superconsciouswayoflife.com weboldalon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése (többszörözése), újra nyilvánossághoz történő közvetítése, más módon való felhasználása, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül.
4.2. A superconsciouswayoflife.com weboldalról és annak adatbázisából bármilyen anyagot átvenni írásos hozzájárulás esetén is csak az adott weboldalra való hivatkozással lehet.
 
5. ADATVÉDELEM A weboldal adatkezelési tájékoztatója elérhető a következő oldalon: adatkezelési tájékoztató